เปิดรับสมัครแล้ว การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา

กิจกรรมดีๆ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทชั้นปีสุดท้ายของสถาบันการศึกษามาแลว กับโครงการประกวด
โครงงานด้านวิทยาศาสตร์ TGGS STI Awards Contest 2019

คาสิโน 888 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทชั้นปีสุดท้ายของสถาบันการศึกษาท่านใด ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของโครงงาน วิทยาศาสต์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานเขาประกวดได้แล้วตั้งแต่วันนี้ กับกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสต์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายใต้หัวข้อ ” TGGS STI Awards Contest 2019 ” ที่จัดขึ้นโดยเหล่าบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย – เยอรมัน (TGGS) คาสิโน 888 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า นั่นเอง สำหรับผู้ชนะกิจกรรประกวดโครงงานในครั้งนี้นั้นจะได้รับทุนการศึกษามูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ด้วยเช่นกัน

คาสิโน 888 ผลงานสำหรับใช้ในการประกวดโครงงานครั้งนี้จะต้องเป็น โครงงาน หรือ ผลงานของนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ซึ่งเป็นผลงานที่ผ่านการแข่งขันหรือเผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัย โปสเตอร์ หรือผ่านการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการก็ได้ แต่จะต้องมีการระบุให้ชัดเจน โดยคุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้นั้นจะต้องมีสถานะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทชั้นปีสุดท้ายของสถาบันการศึกษา ณ วันที่สมัคร หรือ อาจจะเป็นผู้ที่จบการศึกษามาแล้วก็ได้ แต่จะต้องจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 12 เดือนนับถึงวันที่สมัคร สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจะสามารถเข้าร่วมประกวดแบบกลุ่มได้ โดยแต่ละกลุ่มจะต้องมีสมาชิกกลุ่มไม่เกิน 3 คน และสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทจะสามารถเข้าร่วมประกวดได้เพียงแค่ทีมละ 1 คนเท่านั้น โดยเปิดรับสมัครให้ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้วตั้งแต่วันนี ไปจนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้จะต้องกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มและทำการสมัครผ่านระบบออนไลน์ พร้อมกับส่งรายละเอียดผลงานของกลุ่มตัวเองโดยย่อ ซึ่งผลงานจะต้องอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งในกลุ่มต่อไปนี้ บทคัดย่อ คลิปวิดีโอที่มีความยาวไม่เกิน 5 นาที หรือ ไฟล์นำเสนอในรูปแบบอื่นๆ จำกัดจำนวนไม่เกิน 8 หน้า A4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *