เปิดรับผลงานเขียนเรียงความจากการ อ่านพระราชนิพนธ์ แล้ววันนี้

นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สามารถส่งผลงานเข้ามาร่วมประกวดโครงการประกวดงานเขียนได้แล้ววันนี้

เว็บ เดิมพันสำหรับงานประกวดที่เรานำมาแนะนำทุกคนกันในวันนี้ก็คือกิจกรรมประดวกงานเขียนที่คนทุกเพศทุกวัยสามารถส่งผลงานที่เป็นงานเขียนของตัวเองในหัวข้อ “ ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” มาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อชิงเงินรางวัล ทุนการศึกษา และเกียรติบัตร

เว็บ เดิมพันวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ที่จัดขึ้นนั้นก็เพื่อต้องการส่งเสริมให้เด็กไทย เยาวชนไทยและประชาชนชาวไทย รักการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมากขึ้น เพราะหนังสือพระราชนิพนธ์นั้นทรงมีคุณค่าและให้สาระความรู้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังสอดแทรกข้อคิดในแง่มุมต่างๆ ได้มีโอกาสนาความประทับใจอีกด้วย และนำความรู้และคุณค่าที่ได้รับจากการอ่าน มาถ่ายทอดเพื่อเผยแพร่ให้กับบุคคลอื่นๆ ด้วยนั่นเอง

เว็บ เดิมพันคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมครั้งนี้ จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6, มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6, อาชีวศึกษา (ระดับ ปวช.) และอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี) และสำหรับบุคคลทั่วไป ไม่กำหนดวัยวุฒิ ละคุณวุฒิ โดยการแข่งขันจะแบ่งประเภทการประกวดออกดังนี้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6, นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3, นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรืออาชีวศึกษาระดับ ปวช. ,นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี, บุคคลทั่วไป และลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้นจะต้องถูกพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์บนกระดาษขนาด A4 ตามแบบฟอร์มที่มีการเขียนกำหนดไว้ และจะต้องใช้ฟอนท์ตัวอักษร Cordia New พร้อมกับขนาด 16 พอยท์ โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง 30 มกราคา 2562 ผู้ชนะจะได้รับเงอรางวัลเพื่อเป็นทุนการศึกษา พร้อมกับเกียรติบัตรและทางด้านของโรงเรียนก็จะได้รับเกียรติบัตรด้วยเช่นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *