J-MAT Award ประกวดวางแผนการตลาดชิงทุนการศึกษากว่า 5 แสนบาท

อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ สำหรับเหล่า นิสิต นักศึกษาที่มีความสามารถในการวางแผนการตลาด ที่จะได้ใช้ความสามารถชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

ไพ่ ออนไลน์เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับน้องๆ นิสิต นักศึกษาที่มีความสามารถด้านการตลาดและมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนการตลาด นับว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆ ในการแสดงความสามารถที่ตัวเองมีเพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท ซึ่งกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กับเหล่านิสิต นักศึกษาในครั้งนี้นั่นก็คือ โครงการ ประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 28 ที่เปิดโอกาสให้กับเหล่านิสิต นักศึกษาโดยเฉพาะในการแสดงความสามารถที่ตนเองมีเกี่ยวกับการวางแผนกาตลาด ที่ครั้งนี้มาในห้วข้อ ” ปลุกระดมพลังวัยรุ่น หนึบหนับทั้งเมือง ชิวชิวทั้งประเทศ ” ซึ่งโครงการดีๆ แบบนี้จัดขึ้นโดย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ที่ได้ร่วมมือกับ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นั่นเอง ซึ่งรางวัลในครั้งนี้นับว่ายิ่งใหญ่มากๆ เพราะมีทั้ง โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรอีกด้วย

ไพ่ ออนไลน์ วัตถุประสงค์ของโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้นั้น ก็เพื่อให้เหล่านิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลออกมาผ่านผลงาน จากความคิดมสร้างสรรค์ที่มีเกี่ยวกับงานด้านการตลาดที่นับว่าเป็นความรู้ที่นอกเหนือจากตำราเรียนนั่นเอง อีกทั้งยังมีเป้าหมายเพื่อให้เหล่านิสิตนักศึกษานั้นได้มีดอกาสนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาลองประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาดจริงๆ เพื่อที่จะได้พร้อมสำหรับการเป็นนักการตลาดที่ดีในอนาคตอีกด้วย

ไพ่ ออนไลน์คุณสมบัติของผู้ที่สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ คือ จะต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3-4 สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศ มีสมาชิกในทีมจำนวน 3 -10 คน โดยสมาชิกแต่ละคนนั้นจะต้องมาจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน จะศึกษาอยู่สาขาวิชาอะไรก็ได้ แต่จะต้องมีคณาจารย์ในสถาบันนั้นๆ เป็นผู้เซ็นรับรองด้วย ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *